Όροι & Προϋποθέσεις

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

– Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων A, B, C, C Diesel, C Automatic . Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.

– Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.E.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.E.) άδεια οδήγησης.

– Διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα ή κάποια από τις πιστωτικές Platinum Cars Cards.

Παραλαβή οχημάτων

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του: 

1) Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.

2) Την προσωπική πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα ή κάποια από τις πιστωτικές Platinum Cars Cards. Κάρτες τρίτων δε γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση.

3) Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα μόνο από τις κατηγορίες A, B, C, C Diesel, C Automatic, εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης  καθώς και ελάχιστη χρέωση εγγύησης ποσού των 471,20 €.

– Το όχημα θα παραδοθεί γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με τα καταναλωθέντα καύσιμα καθώς και με 12,40 € για ανεφοδιασμό.

– Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους επισυναπτόμενους όρους και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

– Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

Ασφάλειες

Τα οχήματα της «Platinum Cars» είναι ασφαλισμένα:

α) έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00 € ανά παθόντα.

β) για υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα (εξαιρουμένου του οχήματος της Platinum Cars) έως 1.220.000,00 €

γ) για το όχημα της Platinum Cars από πυρκαγιά

δ) για το όχημα της Platinum Cars από θραύση κρυστάλλων (πλην φανών και καθρεπτών)

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της Platinum Cars, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

Η ενοικίαση καλύπτεται από Μερική Απαλλαγή Ευθύνης ζημιών (C.D.W.) και περιορίζει την ευθύνη του ενοικιαστή για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος : α) στο ποσό των 471,20 € για τις κατηγορίες A, B, C, C Diesel, C Automatic β) στο ποσό των 682,00 € για τις κατηγορίες D, D Diesel, D Automatic, D Automatic Diesel, E, E Diesel, E Automatic, E Automatic Diesel, J, J Diesel, J Diesel Automatic γ) στο ποσό των 1,240,00 € για τις κατηγορίες 9 Seater, 9 Seater Automatic υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ)

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί απο τα παραπάνω ποσά των 471,20 €, 682,00 € και 1.240,00 € αντίστοιχα, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 12,40 € για τις κατηγορίες A, B, C, C Diesel, C Automatic, CCAD, το ποσό των  17,36 € για τις κατηγορίες D, D Diesel, D Automatic, D Automatic Diesel, E, E Diesel, E Automatic, E Automatic Diesel, J, J Diesel, J Diesel Automatic

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στα φανάρια, στο κάτω μέρος του αμαξώματος  καθώς και στο εσωτερικό του.

Ασφάλεια Κλοπής (T.P.)

Η ενοικίαση καλύπτεται με Ασφάλεια Κλοπής ενώ ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου.

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 6,20 € παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 15.000,00 €.

Παραλαβή / Eπιστροφή:

– Δωρεάν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Platinum Cars στο κέντρο ή στο αεροδρόμιο της ίδιας πόλης ή σε υποκαταστήματα του ίδιου νησιού.

– Παραλαβή / παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας των υποκαταστημάτων Platinum Cars, χρέωση 24,80€ 

Πρόσθετες Χρεώσεις

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Μία ημέρα. Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 18,60 € σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του ΚΟΚ κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας Platinum Cars για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 24.80 € πέραν του κόστους παράβασης (έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Αφαίρεση Πινακίδων

Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατά την διάρκεια της ενοικίασης, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω  ποσά:

α) 99.20€-248€ για τις κατηγορίες A, B, C, C Diesel, C Automatic

β)124,00€-310,00€ για τις κατηγορίες D, D Diesel, D Automatic, D Automatic Diesel, E, E Diesel, E Automatic, E Automatic Diesel, J, J Diesel, J Diesel Automatic

γ) 248,00€-434,00€ για τις κατηγορίες 9 Seater, 9 Seater Automatic.

No-show

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Platinum Cars θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η Platinum Cars διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κτλ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 99.20 €. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (π.χ. κάψιμο) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

Μεταφορά με πλοίο

Σε περίπτωση μίας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο σε ένα υποκατάστημα Platinum Cars (εκτός νησιού) με δικά του έξοδα. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του αυτοκινήτου με πλοίο, δεν ισχύουν οι ασφαλιστικές καλύψεις.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων

Ο ενοικιαστής χρειάζεται την έγγραφη έγκριση της Platinum Cars Ελλάδος εάν επιθυμεί να βγει από τα Ελληνικά σύνορα με το όχημα της Platinum Cars και να διαθέτει προσωπική πιστωτική κάρτα για εγγύηση. Το κόστος χορήγησης πράσινης κάρτας και οδικής βοήθειας επιβαρύνουν τον ίδιο.

Επέκταση Ενοικίασης

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με το υποκατάστημα της Platinum Cars από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης και να υπογραφεί το νέο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι Πληρωμής

Η Platinum Cars  δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club και Mastercard.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.